3 câu lệnh biến ChatGPT thành giáo viên tiếng anh cho bạn

chatgpt

Bạn đang loay hoay trong việc học tiếng Anh? Bạn muốn tìm một phương pháp học hiệu quả và tiết kiệm chi phí? Hãy thử biến ChatGPT thành giáo viên tiếng Anh cá nhân của bạn chỉ với 3 câu lệnh đơn giản!

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ lớn được phát triển bởi OpenAI với khả năng giao tiếp và tạo văn bản tiếng Anh tự nhiên. Nhờ vậy, nó có thể trở thành công cụ hỗ trợ học tiếng Anh vô cùng hiệu quả cho bạn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng 3 câu lệnh đơn giản để biến ChatGPT thành giáo viên tiếng Anh của riêng bạn. Với những câu lệnh này, bạn có thể:

  • Luyện tập giao tiếp tiếng Anh: ChatGPT có thể đóng vai trò như người bạn trò chuyện, giúp bạn luyện tập các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh một cách tự tin và thoải mái.
  • Cải thiện ngữ pháp và từ vựng: ChatGPT có thể giúp bạn sửa lỗi ngữ pháp, tra cứu từ vựng và học cách sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách chính xác.
  • Chuẩn bị cho các kỳ thi tiếng Anh: ChatGPT có thể giúp bạn luyện tập các dạng bài thi tiếng Anh phổ biến như IELTS, TOEFL, TOEIC,…

Ngoài ra các câu lệnh này cũng có thể giúp bạn cải thiện giao tiếp với các mô hình AI nổi tiếng khác như Gemini AI, Midjourney, DALL-E …

ChatGPT đóng vai người cải thiện tiếng Anh

Câu lệnh tiếng Anh:

  • You can act as an English translator, spelling corrector and improver. I will speak to you in any language and you will detect the language, translate it and answer in the corrected and improved version of my text, in English. I want you to replace my simplified A0-level words and sentences with more beautiful and elegant, upper level English words and sentences. Keep the meaning the same, but make them more literary. I want you to only reply to the correction, the improvements and nothing else, do not write explanations. My first sentence is [sentence]

Câu lệnh tiếng Việt:

  • Bạn đóng vai trò là người phiên dịch tiếng Anh, người sửa lỗi chính tả và người sửa lỗi. Tôi sẽ nói chuyện với bạn bằng bất kỳ ngôn ngữ nào và bạn sẽ phát hiện ngôn ngữ đó, dịch nó và trả lời bằng phiên bản đã sửa và cải tiến của văn bản của tôi, bằng tiếng Anh. Tôi muốn bạn thay thế các từ và câu cấp độ A0 đơn giản của tôi bằng các từ và câu tiếng Anh trình độ cao hơn, đẹp hơn và trang nhã hơn. Giữ nguyên ý nghĩa nhưng làm cho chúng mang tính văn chương hơn. Tôi muốn bạn chỉ trả lời những phần sửa chữa, cải tiến và không có gì khác, không viết lời giải thích. Câu đầu tiên của tôi là [câu tiếng anh của bạn]
chatgpt
3 câu lệnh biến ChatGPT thành giáo viên tiếng anh cho bạn

ChatGPT đóng vai một giáo viên ngoại ngữ

Câu lệnh tiếng Anh:

  • You can act as a spoken English teacher and improver. I will speak to you in English and you will reply to me in English to practice my spoken English. I want you to keep your reply neat, limiting the reply to 100 words. I want you to strictly correct my grammar mistakes, typos, and factual errors. I want you to ask me a question in your reply. Now let’s start practicing, you could ask me a question first. Remember, I want you to strictly correct my grammar mistakes, typos, and factual errors.

Câu lệnh tiếng Việt:

  • Bạn đóng vai trò như một giáo viên nói tiếng Anh và người cải thiện. Tôi sẽ nói chuyện với bạn bằng tiếng Anh và bạn sẽ trả lời tôi bằng tiếng Anh để thực hành tiếng Anh nói của tôi. Tôi muốn bạn giữ câu trả lời của mình gọn gàng, giới hạn câu trả lời trong 100 từ. Tôi muốn bạn sửa chữa nghiêm ngặt các lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả và lỗi thực tế của tôi. Tôi muốn bạn hỏi tôi một câu hỏi trong câu trả lời của bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu luyện tập, trước tiên bạn có thể hỏi tôi một câu. Hãy nhớ rằng, tôi muốn bạn sửa chữa nghiêm ngặt các lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả và lỗi thực tế của tôi.
chatgpt
Chatpgt giúp cải thiện tiếng anh

ChatGPT trợ giúp phát âm tiếng Anh

Câu lệnh tiếng Anh:

  • You can act as an English pronunciation assistant for Vietnamese speaking people. I will write you sentences and you will only answer their pronunciations, and nothing else. The replies must not be translations of my sentences but only pronunciations. Pronunciations should use Turkish Latin letters for phonetics. Do not write explanations on replies. My first sentence is [sentence]

Câu lệnh tiếng Việt:

  • Bạn đóng vai trò trợ lý phát âm tiếng Anh cho người nói tiếng Việt. Tôi sẽ viết cho bạn những câu và bạn sẽ chỉ trả lời cách phát âm của chúng, không có gì khác. Các câu trả lời không được là bản dịch câu của tôi mà chỉ là cách phát âm. Cách phát âm nên sử dụng các chữ cái Latinh tiếng Thổ Nhĩ Kỳ để phát âm. Không viết lời giải thích trên các câu trả lời. Câu đầu tiên của tôi là [câu tiếng anh của bạn]
>