Điều khoản và Điều kiện sử dụng pinata.vn

Mục đích của trang web

Trang web pinata.vn là một trang web cung cấp thông tin và dịch vụ cho người dùng. Trang web này được thiết kế để giúp người dùng tìm hiểu về các sản phẩm và dịch vụ mới nhất, cũng như để giúp người dùng kết nối với nhau.

Mong đợi của người dùng

Khi sử dụng trang web pinata.vn, người dùng được mong đợi:

 • Tuân thủ các điều khoản và điều kiện này.
 • Sử dụng trang web một cách hợp pháp và có trách nhiệm.
 • Không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào.
 • Không đăng tải bất kỳ nội dung nào có hại hoặc phân biệt đối xử.

Quyền và trách nhiệm của người dùng

Quyền của người dùng

Người dùng có quyền:

 • Truy cập và sử dụng trang web cho mục đích cá nhân.
 • Đăng ký tài khoản và sử dụng các tính năng của trang web.
 • Đăng tải nội dung trên trang web, bao gồm bình luận, bài viết và hình ảnh.

Trách nhiệm của người dùng

Người dùng có trách nhiệm:

 • Sử dụng trang web một cách hợp pháp và có trách nhiệm.
 • Không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào.
 • Không đăng tải bất kỳ nội dung nào có hại hoặc phân biệt đối xử.
 • Không sử dụng trang web để thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào.

Nguyên tắc sử dụng nội dung

Khi sử dụng trang web pinata.vn, người dùng đồng ý tuân thủ các nguyên tắc sử dụng nội dung sau:

 • Người dùng chịu trách nhiệm về nội dung mà họ đăng tải trên trang web.
 • Nội dung phải hợp pháp và không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào.
 • Nội dung không được chứa bất kỳ thông tin sai lệch, bôi nhọ hoặc gây hại nào.

Quyền riêng tư

Pinata.vn tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Trang web này chỉ thu thập thông tin cá nhân của người dùng khi có sự đồng ý của người dùng. Thông tin cá nhân này sẽ được sử dụng cho mục đích cung cấp dịch vụ cho người dùng và sẽ không được chia sẻ cho bên thứ ba.

Ứng xử

Người dùng được mong đợi cư xử lịch sự và tôn trọng khi sử dụng trang web pinata.vn. Người dùng không được đăng tải bất kỳ nội dung nào có hại hoặc phân biệt đối xử.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên trang web pinata.vn thuộc sở hữu của pinata.vn hoặc các bên thứ ba. Người dùng không được sử dụng nội dung trên trang web cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích cá nhân.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Pinata.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web. Trang web này được cung cấp “như hiện tại” và không có bất kỳ bảo đảm nào, dù được thể hiện hay ngụ ý.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Pinata.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Thiệt hại về tài sản.
 • Thiệt hại về tính mạng hoặc sức khỏe.
 • Thiệt hại về danh tiếng hoặc uy tín.

Thủ tục giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trang web pinata.vn sẽ được giải quyết thông qua đàm phán. Nếu không thể giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán, tranh chấp sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền.

Quy định pháp luật hiện hành

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam.

Cập nhật và thay đổi

Pinata.vn có thể cập nhật hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào. Người dùng có trách nhiệm cập nhật các điều khoản và điều kiện mới nhất.

Đánh dấu cập nhật

Các cập nhật hoặc thay đổi đối với các điều khoản và điều kiện này sẽ được đánh dấu rõ ràng.